X
تبلیغات
«دهكده زبان» - www.englishvillage.ir - جملات زیبای انگلیسی
www.english-village.mihanblog.com - www.englishvillage.ir

 

Death is not the end of the road, but a gateway to a better place.

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و سوم تیر 1389ساعت 18  توسط بهنام 

God has placed a torch in your hearts that glows with knowledge and beauty, it is a sin to extinguish that torch and bury it in ashes.

ادامه مطلب در آدرس جدید «دهکده زبان»

+ نوشته شده در  نوزدهم تیر 1389ساعت 17  توسط بهنام 

 

The roses bloom so beautifully

ادامه مطلب در آدرس جدید «دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 1  توسط بهنام 

The virtue of some of the rich is that they teach us to despise wealth

ادامه مطلب در آدرس جدید «دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و چهارم فروردین 1389ساعت 1  توسط بهنام 

 

 

 

ادامه مطلب در آدرس جدید «دهکده زبان»

+ نوشته شده در  دوم فروردین 1389ساعت 18  توسط بهنام 

I meant to write about death, only life came breaking in as usual

(Virginia Woolf, Diary, 17 February 1922)

ادامه مطلب در آدرس جدید «دهکده زبان»

+ نوشته شده در  یکم اسفند 1388ساعت 13  توسط بهنام 

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ چهارم چهار حرفی... تا بیستمین کلمه بیست حرفی
نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار:

 ادامه مطلب در آدرس جدید «دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و سوم دی 1388ساعت 17  توسط بهنام 

گل سرخ

If you choose between two evils, let your choice fall on the obvious rather than the hidden, even though the first appears greater than the second!

اگر خواستی

ادامه مطلب در آدرس جدید «دهکده زبان»

+ نوشته شده در  دوازدهم دی 1388ساعت 11  توسط بهنام 

Life is short and time is swift

زندگي كوتاه و زمان زودگذر است

ادامه مطلب در آدرس جدید «دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و چهارم آذر 1388ساعت 13  توسط ن... 

Sunflower

 

Life is an exciting business and most exciting when it is lived for others

By Hellen Keller

 

Keep your face to the sunshine and you cannot see the shadow. It's what sunflowers do

By Hellen Keller

Collected by a good friend of mine, Saba

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  یازدهم مرداد 1388ساعت 23  توسط بهنام 

If you choose between two evils, let your choice fall on the obvious rather than the hidden, even though the first appears greater than the second!

اگر خواستی بین دو بد یکی را انتخاب کنی، بگذار انتخابت بر بد آشکار تعلق گیرد تا بر بد پنهان، حتی اگر بد آشکار بزرگتر از بد نهان باشد.

 

Listen to the woman when she looks at you, but not when she talks to you.

به زن گوش ده آن هنگام که نگاهت میکند اما نه زمانی که با تو سخن می گوید.

 

The poet is he who makes you feel, after reading his poem, that his best verses have not been yet composed.

شاعر کسی است که پس از خواندن شعرش احساس کنی هنوز بهترین شعرش را نسروده است.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  ششم مرداد 1388ساعت 22  توسط بهنام 

What is LOVE?

A single soul dwelling in two bodies.

عشق چیست؟

ساکن بودن یک روح در دو بدن

(Thanks to Miss. Renz Santiago)

 

 

(با تشکر از خانم رنز سانتیاگو)

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

 

 

+ نوشته شده در  سی و یکم تیر 1388ساعت 23  توسط بهنام 

He brings disaster upon his nation who never sows a seed, or lays a brick, or weaves a garment, but makes politics his occupation!

بر سر ملت خویش فاجعه می آورد کسی که بذری نمی کارد، آجری بر آجری نمی گذارد و یا جامه ای نمی دوزد اما سیاست را پیشه ی خود میسازد!

 

If reward is the goal of religion, if patriotism servers self interest, and if education is pursued for advancement, then I would prefer to be a non believer, a non-patriot, and a humbly ignorant man!

اگر هدف دین پاداش باشد، اگر وطن دوستی در خدمت منافع شخصی باشد، اگر آموزش و پرورش را برای پیشرفت دنبال کنند، پس من ترجیح میدهم فردی بی اعتقاد، آدمی بدون حب وطن و انسانی معمولی و نادان باشم.

 

They tell me, "If you find a slave asleep, don't wake him up, he may be dreaming of freedom." And I reply, "If you find a slave asleep, wake him up and talk to him about freedom!"

به من میگویند: "اگر برده ای را خواب دیدی بیدارش نکن، شاید خواب آزادی می بیند." و من به آنها میگویم: " اگر برده ای را خفته دیدید، بیدارش کنید و درباره آزادی با او صحبت کنید."

 

از جبران خلیل جبران

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  شانزدهم تیر 1388ساعت 23  توسط بهنام 

گل قشنگ

The person, who wishes to know the degree of esteem or rank near God, should observe to what extent God has respect for him.

کسی که می خواهد بداند تا چه حد نزد خدا اعتبار و ارزش دارد، باید به گستردگی احترامی که خدا برای او نهاده است توجه کند.

*****

Don’t be among those that apparently they are friends with God, but enemy in behind.

از کسانی مباش که در ظاهر از دوستان خدایند و در باطن از دشمنانش.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  یازدهم تیر 1388ساعت 23  توسط بهنام 

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart

بهترین و زیباترین ها در جهان قابل دیدن یا لمس کردن نیستند. آنها تنها از طریق قلب حس می شوند.

*****

Great minds discuss events; small minds discuss people.

انسان های  بزرگ در مورد حوادث بحث می کنند در حالی که انسان های کوچک در مورد مردم بحث می کنند.

*****

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  سی و یکم خرداد 1388ساعت 22  توسط بهنام 

The beauty of a woman
is not in a facial mole,
but true beauty in a woman
is reflected in her soul.


زیبایی یک خانم  خط و خال صورتش نیست
بلکه زیبایی واقعی یک خانم در وجودش انعکاس یافته است.

*****


Listen and silent are two words with same alphabets & are very important for friendship
because only a true friend can listen to you when you are silent.


شنیدن و ساکت بودن در زبان انگلیسی دو کلمه با حروفی مشابه هستند و در روابط دوستی بسیار مهم، زیرا تنها یک دوست واقعی می تواند به کلام نهفته در دل تو گوش سپارد وقتی که تو ساکت و خاموش هستی.

*****


Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.


همه به فکر تغییر دادن جهان و محیط اطراف خود هستند اما هیچ کس در فکر تغییر دادن خود نیست.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»


 

+ نوشته شده در  بیستم اردیبهشت 1388ساعت 10  توسط بهنام 

People consider the unknown as the enemy.

مردم چیزهای ناشناخته را دشمن خود می پندارند.

*****

The most knowledgeable person is one who runs away from ignorant people.

داناترین مردم کسی است که از جاهلان دوری می ورزد.

*****

The most foolish person is one, who considers himself the wisest!

احمق ترین مردم کسی است که خود را داناترین انسان ها فرض می کند.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و چهارم فروردین 1388ساعت 17  توسط بهنام 

Never explain yourself to any one.
Because the person who likes you doesn't need it,
and the person who doesn’t likes you won't believe it.

هیچ گاه از خود برای دیگری تعریف مکن.

زیرا کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به آن تعاریف ندارد

و کسی که از تو خوشش نمی آید کلامت را باور نمی کند.

*****

The one who studies knowledge and science, God has guaranteed his subsistence.

خداوند وسایل امرار معاش کسی که به دنبال یادگیری علم و دانش است را فراهم می آورد.

*****

The speech of a wise man is beyond his heart, and the heart of the foolish man is beyond his speech.

سخن انسان دانا ماورای قلبش جای دارد و قلب انسان نادان فراتر از سخن وی قرار گرفته است.


جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و یکم اسفند 1387ساعت 22  توسط بهنام 

People speak of plague with fear and tremor, yet of destroyers like Alexander and Napoleon they speak with ecstatic reverence.

مردم با ترس و وحشت از طاعون حرف میزنند، اما ویرانگری هم چون اسکندر و ناپلئون را شورمندانه تقدیس می کنند.

 

I saw them eating and I knew who they were.

آنها را هنگام خوردن دیدم و دانستم کیستند.

 

No lower can a man descend than to interpret his dreams into gold and silver.

هیچ آدمی به پایین تر از آن سقوط نمی کند که رویاهایش را با طلا و نقره تعبیر کند.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  چهارم اسفند 1387ساعت 10  توسط بهنام 

Love stops being a joy when it stops being a secret

لذت عشق ار بین خواهد رفت اگر رازش برملا شود.

*****

The words are easy when the language is love

کلمات راحت بر زبان جاری می شوند آن هنگام که زبان از عشق ساخته شده باشد

*****

Love makes everything lovely

عشق به همه چیز رنگ و بوی عاشقانه می دهد

*****

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile

هیچ گاه چهره ات را در هم مکش حتی زمانی که غمگین هستی، زیرا هیچ گاه نمی دانی که چه کسی با لبخند تو عاشقت خواهد شد

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیستم بهمن 1387ساعت 10  توسط بهنام 

Love is like playing the piano. First you must learn to play by the rules....! Then you must forget the rules and play from your heart!!!!

عشق مانند اجرای پیانو است. ابتدا باید اجرا را با استفاده از قوانین یاد بگیری...!

سپس باید قوانین را به فراموشی سپاری و از صمیم قلب بنوازی!!!

*****

Anger is only one letter shorter than danger.

عصبانیت در زبان انگلیسی تنها یک حرف کمتر از خطر دارد.

*****

If someone betrays you once, it is his fault; if he betrays you twice it is your fault...

اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد این اشتباه اوست، اگر دو بار این کار را کرد این اشتباه توست

*****

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  سیزدهم بهمن 1387ساعت 12  توسط بهنام 

People consider the unknown as the enemy.

مردم چیزهای ناشناخته را دشمن خود می پندارند.

*****

The most knowledgeable person is one who runs away from ignorant people.

داناترین مردم کسی است که از جاهلان دوری می ورزد.

*****

The most foolish person is one, who considers himself the wisest!

احمق ترین مردم کسی است که خود را داناترین انسان ها فرض می کند.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  یازدهم بهمن 1387ساعت 23  توسط بهنام 

Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed.

زندگی مشکلی نیست که بخواهیم آن را حل کنیم، نعمتی است که باید از آن لذت ببریم

*****

The best way to escape from a problem is to solve it.

بهترین راه برای خروج از یک مشکل حل کردن آن است

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  هشتم بهمن 1387ساعت 9  توسط بهنام 

To see the world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower; Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour

برای دیدن دنیا در یک دانه شن، و عرش در یک گل وحشی، بی نهایت را در کف دستت نگاه دار و ابدیت را در یک ساعت

*****

Yesterday is past, it is history.

 Tomorrow is future, it is a mystery.

 Today is present, it is a gift!

دیروز گذشته است، دیگر باز نمی گردد

فردا آینده است، رازی بیش نیست

امروز حال است، هدیه ای است گران بها

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  هشتم آذر 1387ساعت 20  توسط بهنام 

If I could rearrange the alphabet I'd put U and I together.

اگر می توانستم حروف الفبای انگلیسی را دوباره مرتب کنم، I و U را در کنار هم می گذاردم.

*****

You can't buy Love... but you can pay heavily

تو نمی توانی عشق را بخری...اما می توانی بهای سنگینی برای آن بپردازی

*****

No one is too young for love, because love doesn't come from your mind, which knows your age, but from your heart, which knows no age

هیچ کس برای عشق کوچک نیست، زیرا عشق از فکر آدمی که سن را می داند نمی آید، بلکه از قلب آدمی می آید که مفهوم سن را متوجه نمی شود.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و پنجم مهر 1387ساعت 16  توسط بهنام 

A wise man will not be bitten by the same snake in a hole!

آدم عاقل (به قول خودمون مسلمان) دو بار از ماری که در سوراخی است نیش نمی خورد.

*****

Beauty of the face is the outward charm of a human being, and the beauty of soul is his inner charm.

زیبایی صورت افسون برونی یک انسان و زیبایی سیرت افسون درونی اوست.

*****

Anybody who keeps his relationship with God to the best extent, God keeps his relationship with people to the best extent, too.

کسی که رابطه اش را با خدا گسترده نگاه دارد، خداوند نیز رابطه وی را با مردم گسترده نگاه می دارد.

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و ششم شهریور 1387ساعت 7  توسط بهنام 

If you want to be successful then do this:

Look at your past by forgiveness

Look at your now with pathetic

And then

Look at your future with HOPE

اگر می خواهی به موفقیت دست پیدا کنی این کارها را انجام بده:

به گذشته با گذشت نگاه کن

به حال با رقت و دلسوزی نگاه کن

و سپس

به آینده ات با امید نگاه کن

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و پنجم شهریور 1387ساعت 18  توسط بهنام 

If you are poor, shun association with him who measures men with the yardstick of riches.

اگر فقیر هستی اجتناب کن از کسی که آدم ها را با معیار ثروت می سنجد.

I prefer to be a dreamer among the humblest, with visions to be realized, than lord among them without dreams and desires.

ترجیح می دهم گنگ خواب دیده ای باشم در میان بی چیز ترین آدم ها با آرزوهایی برای دست یافتن. دوست ندارم اربابی باشم در میان آنهایی که نه رویایی در سر دارند و نه آرزویی در دل.

Of life’s two chief prizes, beauty and truth, I found the first in a loving heart and the second in a laborer’s hand.

از دو موهبت بزرگ زندگی، زیبایی و حقیقت، اولی را در دلی پرمهر یافتم و دومی را در دست کارگر.

برگرفته از کتاب "صدای بال برفی فرشتگان" شامل جملاتی عارفانه از جبران خلیل جبران

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و یکم شهریور 1387ساعت 15  توسط بهنام 

Some people come into our lives and quickly go. Some stay for awhile and leave footprints on our hearts. And we are never, ever the same.

کسانی هستند که وارد زندگی ما شده و به سرعت نیز از آن خارج می شوند. بعضی برای مدتی در زندگی ما باقی مانده و ردپاهایی نیز در زندگیمان بر جای می گذراند و ما هیچگاه مثل سابق باقی نمی مانیم.

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

 

 

+ نوشته شده در  دوازدهم شهریور 1387ساعت 6  توسط بهنام 

The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched. They must be felt with the heart.

(Helen Keller, 1880-1968, American writer and lecturer who was blind and deaf from the age of two)

 

بهترین و زیباترین چیزها در جهان را نمی توان دید یا حتی لمس کرد بلکه باید با قلب احساسشان کرد.

(هلن کلر، ١٩٨٦-١٨٨٠ ، نویسنده و ادبیات دان آمریکایی که از سن دو سالگی نابینا و ناشنوا بود)

 

(با تشکر از نویسنده محترم وبلاگ کهکشان راه شیمی سرکار خانم حیدری)

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  یکم شهریور 1387ساعت 17  توسط بهنام 

I discovered the secret of the sea in meditation upon the dewdrop.

من راز راز دریا را هنگام تامل روی شبنمی دریافتم.

Where can I fine a man governed by reason instead of habits and urges?

کجا می توانم بیابم انسانی را که تحت فرمان عقلش باشد و نه در انقیاد عادات و تمناهایش؟

As one’s gift increase, his friends decrease.

کسی که توانایی هایش افزایش می یابد، دوستانش کم می شود.

 

برگرفته از کتاب "صدای بال برفی فرشتگان" که شامل جملاتی از جبران خلیل جبران می باشد.

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  پانزدهم مرداد 1387ساعت 15  توسط بهنام 

Don't fight too much. Or the enemy would know your art of war.

زیاد مبارزه نکن تا دشمن نتواند روش مبارزه تو را متوجه شود.

*****
You won't get a second chance to make the first impression.

تو شانس دیگری برای اعمال تاثیری که قبلا داشته ای نداری.

*****
There are two kinds of failure persons.
Those who only think and never do and who do without thinking.

دو نوع از افراد هستند که همیشه تسلیم شکست می شوند.

اول گروهی که فکر می کنند ولی به فکرشان جامه عمل نمی پوشانند و دوم آنانکه بدون تفکر به کاری می پردازند.

*****
There are two kinds of fools in this world.
One who gives advice and who doesn't take it.

دو نوع آدم نادان در این جهان وجود دارد.

کسی که به آدم نادان پند می دهد و کسی که به پند دیگران توجه نمی کند (البته من به معنای واقعی این جمله شک دارم!!!).

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  دوازدهم مرداد 1387ساعت 12  توسط بهنام 

"Good words anoint a man, ill words kill a man.”

John Florio, First Fruits

واژگان خوب انسان را جلا می دهد و واژگان سوء انسان را می کشد.

 

"Good words are worth much and cost little."

George Herbert, Jocular Pudendum

واژگان نیک بسیار با ارزش و کم هزینه هستند.

 

"Better a living word than a hundred dead."

W.G Benham, Quotations

یک واژه زنده از صد واژه مرده بهتر است.

 

"A word to the wise is sufficient."

Plautus, Persa

 

برای یک خردمند یک واژه کافی است. (گر درخانه کس است، یک حرف بس است.)

(با تشکر از دوست گرامی جناب آقای حامد صراف)

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  دهم مرداد 1387ساعت 17  توسط بهنام 

"All words are pegs to hang ideas on."

واژه ها میخ هایی هستند که ایده هایمان را به آنها می آویزیم.

Henry Ward Beecher, Proverbs from Plymouth Pulpit

 

"Alice had not the slightest idea what Latitude was or Longitude

either, but she thought they were nice grand words to say."

Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland

آلیس در مورد "طول و عرض جغرافیایی هیچ چیز نمی دانست، ولی فکر کرد که

اینها لغاتی زیبا و گرانقدر برای بیان کردن هستند.

 

"Good words anoint a man, ill words kill a man.”

John Florio, First Fruits

واژگان خوب انسان را جلا می دهد و واژگان سوء انسان را می کشد.

( با تشکر از دوست گرامی جناب آقای حامد صراف)

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  پنجم مرداد 1387ساعت 17  توسط بهنام 

All progress has resulted from unpopular decisions 

هر پیشرفتی در گروی تصمیم های کوچک است

*****
Never take a
problem to others unless you have a solution

هیچ گاه معمایی را برای دیگران مطرح نکن تا زمانی که خود راه حلی برای آن یافته باشی

*****
The only thing that comes to you
without effort is old age

تنها چیزی که بدون تلاش به دست می آوری کهن سالی است

*****
If you don't stand
for something, you'll fall for everything

اگر برای به دست آوردن چیزی ایستادگی نکنی، در به دست آوردن هر چیزی به بن بست خواهی رسید

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و هشتم تیر 1387ساعت 15  توسط بهنام 

Winning isn't everything. But wanting to win is.

بردن ارزشی ندارد، اما تلاش برای پیروز شدن با ارزش است.

*****
You would achieve more, if you don't mind who gets the credit.

تو به چیزهای بیشتری دست پیدا میکنی اگر به این فکر نباشی که چه کسی به اعتبار میرسد.

*****
If you are not failing you're not taking enough risks.

اگر شکست نمیخوری بدان معنی است که ریسک پذیر نیستی

*****
Change your thoughts and you change your world.

افکارت را عوض کن تا بتوانی جهان را مطابق میل خودت تغییر دهی.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و سوم تیر 1387ساعت 12  توسط بهنام 

When everything else is lost, the future still remains.

هنگامی که همه چیز از بین می رود، آینده هنوز پابرجاست.

*****

Only those who do nothing do not make mistakes.

And those who don't make mistakes usually can't make anything.

فقط کسانی که هیچ کاری نمی کنند اشتباهی هم انجام نمی دهند.

و کسانی که اشتباهی از آنها سر نمی زند، معمولا کاری نمی توانند انجام دهند.

*****

If you do little things well, you'll do big ones better.

اگر کارهای آسان و کوچک را به خوبی انجام می دهی، کارهای بزرگتر را بهتر انجام خواهی داد.

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»


+ نوشته شده در  هفدهم تیر 1387ساعت 15  توسط بهنام 

معنی این جمله رو به صورت برداشت آزاد می گذارم:

you can fly just dream over the blue skies over the delicate sun silks you can huddle all over the world with your dreams arms

با تشکر از خواننده محترم که جمله فوق را با دستان توانای خویش نوشته و برای من ارسال کرده اند تا در وبلاگ قرار دهم

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  دوازدهم فروردین 1387ساعت 23  توسط بهنام 

If you love some body, let them go. For if they return, they were always yours and if they don't, they never.

اگر کسی را دوست داری بگذار برود. چون اگر برگشت برای همیشه مال تو خواهد بود و در غیر این صورت هرگز مال تو نخواهد بود.

The end of the world is at your hand

پایان دنیا(زندگی) در دستان خود توست

Never put off till tomorrow what you can do today

کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن

The great pleasure of life is doing what people say you can not do

خوشی بزرگی زندگی آن است که کاری را انجام دهی که دیگران می گویند قادر به انجام آن نخواهی بود

When you reach for the stars you may not quite get one but you won't come up with a hand full of dust either.

هنگامی که به آسمان ها دست می یابی ممکن است که نتوانی به ستاره ای دست پیدا نکنی ولی این طور هم نیست که با دست خالی برگردی

When there is no trust, there is no love

وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست

Watch your thoughts, and then become your words;

Watch your words, and then become your action;

Watch your action, and then become your habit;

Watch your habit, and then become your character;

Watch your character, it becomes your karma.

به افکارت توجه کن٬ این ها در آینده کلمات می شوند جاری بر زبان تو

به سخنانت نگاه کن٬ این ها در آینده می شوند اعمال تو می شوند

به اعمالت نگاه کن٬ اینها در آینده عادات تو را تشکیل خواهند داد

به عاداتت نگاه کن٬ این ها همانی است که در آینده شخصیت تو می شوند

به شخصیتت نگاهی بینداز٬ این مقصد توست.

 

 

 

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  هشتم فروردین 1387ساعت 23  توسط بهنام 

 

Always there is a drop of madness in love, yet always there is a drop of reason in madness”

 

(F. Nietzshe)


”در عشق همیشه قطره ای جنون هست و در جنون هم همیشه قطره ای عقل“

(فردریک نیچه)

 

 

“Time is very slow for those who wait,
very fast for those who are scared,
very long for those who lament,
very short for those who celebrate.
But, for those who love,
time is eternity "

 

(William Shakespeare)

 

” گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند،
بر آنها که می هراسند بسیار تند،
بر آنها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی،
و بر آنها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.
اما، برآنها که عشق می ورزند،
زمان راآغاز و پایانی نیست.“

(ویلیام شکسپیر)

“Many people lose the small joys, in hope for the big happiness.”

 

(Pearl S. Buck)

 

” بسیاری مردم شادی های کوچک را به امید خوشبختی بزرگ از دست می دهند. 

(پرل س. باک)

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  سوم فروردین 1387ساعت 13  توسط بهنام 

جملات ذیل با درخواست یکی از دوستان در وبلاگ دهکده آموزش زبان قرار داده شده است. امیدوارم زبان آموزان محترم به جنبه ترجمه متون و نوع جمله سازی و دیگر خوانندگان محترم به جنبه معنایی آن و مطابقتی که این جملات با شرایط فعلی دارند توجه کافی و وافی داشته باشند.

If reward is the goal of religion, if patriotism serves self-interest, and if education is pursued for advancement, then I would prefer to be a nonbeliever, a non-patriot, and a humbly ignorant man.

اگر هدف دین پاداش باشد٬ اگر وطن دوستی در خدمت منافع شخصی باشد٬ اگر آموزش و پرورش را برای پیشبرد اهداف خویش دنبال کنند٬ پس من ترجیح می دهم فردی بی اعتقاد٬ آدمی بدون حب به وطن و انسانی معمولی و نادان باشم.

He brings disaster upon his nation who never sows a seed, or lays a brick, or weaves a garment, but makes politics his occupation.

بر سر ملت خویش فاجعه می آورد کسی که بذری نمی کارد٬ آجری بر آجری نمی گذارد و یا جامه ای نمی دوزد٬ اما سیاست (هم به معنای قدیمی خود و هم معنای جدید خود) را پیشه خود می سازد.

If you choose between two evils, let your choice fall on the obvious rather than the hidden, even though the first appears greater than the second.

اگر می خواهی بین دو بد یکی را برگزینی٬ بگذار انتخاب تو بر بدی که آشکار است تعلق بگیرد٬ نه بدی که پنهان است حتی اگر بد آشکار بزرگتر از بد پنهان باشد.

Deliver me from he who does not tell the truth unless he stings; and from the man of good conduct and bad intentions; and from him who acquires self-esteem by finding fault in others.

(پروردگارا) مرا از دست آن کس رها کن که حقیقت را نمی گوید مگر برای آنکه نیشی بزند٬ و از دست آدمی که کاری نیک می کند و نیتی بد در سر می پروراند٬ و از دست کسی که با عیب جویی از دیگران عزت نفسی برای خود دست و پا می کند(الهی آمین).

Among the people there are killers who have not yet shed blood, and thieves who have stolen nothing.

در میان مردم هستند آدم کشانی که هنوز خونی نریخته اند و دزدانی که هنوز چیزی ندزدیده اند.

The millstone may break down but the river continues its course to the sea.

ممکن است سنگ آسیاب بشکند(یا آنرا بشکنند)٬ اما رود به سفر خویش به سوی دریا ادامه خواهد داد.

The believer is led to doubt justice when he sees the trick of the fox triumph over the justice of the lion.

شخص با اعتقاد در مورد عدالت دچار تردید می شود وقتی که می بیند حقه روباه بر عدالت شیر پیروز شده است.

Every nation is responsible for each act of its individuals.

هر ملتی مسئول هر عملی است که از تک تک افرادش سر می زند.

امیدوارم که به کلمات و عباراتی که در جملات فوق به صورت برجسته در آمده اند دقت کافی را مبذول بفرمایید.

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و هشتم اسفند 1386ساعت 22  توسط بهنام 

A candle lights others and consumes itself.

یک شمع خود می سوزد تا به دیگران روشنایی بخشد

Early to bed, early to rise makes man healthy, wealthy and wise

Or

The early bird catches the fly

زود خوابیدن و سحر خیز بودن٬ تن آدمی را سالم نگاه می دارد٬ آدمی را غنی می سازد و وی را باهوش می گرداند

یا

سحر خیز باش تا کامروا شوی

Courage leads to heaven, fear to death

جرات مایه نجات است٬ ترس مایه مرگ

The greatest undeveloped territory of the world lies under your hat

بزرگتری قلمرو حکومتی دنیا در زیر کلاه تو واقع شده است(عقل توست).

Friendship importers happiness and a bate misery by doubling our joy and driving our grief.

دوستی شادمانی ها را افزون می کند و البته کمی غم و اندوه نیز با افزون کردن شادی ها و بیرون راندن غم های دیگر برای ما به وجود می آورد.

A favor becomes in the bad heart to poison

کار خوب برای آدم بد مثل سم می مونه

با تشکر از هم کلاسی های خوبم در کلاس مکالمه زبان انگلیسی که جملات فوق را در کلاس ارایه نمودند

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  دهم اسفند 1386ساعت 14  توسط بهنام 

Even a damaged clock tells the truth at least 2 times a day

حتی یک ساعت خراب هم حداقل در هر روز دو بار ساعت درست را نشان می دهد

Times are Changing ...
People are changing too ...
clouds and winds come and go ...
nobody stays forever ...
but there are some constant truths in the world ...
like:
LOVE, FRIENDSHIP, LOYALTY, HUMANITY, TRUTHFULNESS, HONESTY and …


دوره زمونه عوض میشه...

مردم هم دارن عوض می شن...

ابر ها و بادها می آیند و می روند...

هیچ کس برای همیشه جاویدان باقی نمی ماند...

اما حقایقی پر از صدای سکوت در این گیتی پهناور وجود دارند...

نظیر:

عشق، دوستی، صداقت، انسانیت، درست کاری، امین بودن و ...


Yesterday is past, it is history. Tomorrow is future, it is a mystery. today is present, it is a gift!دیروز گذشته، به تاریخ پیوسته است؛ فردا آینده است، هم چون یک راز پنهان؛ امروز پیش روی ماست، هدیه ای به ما!!!

Many people will walk in and out of your life but only true friends will leave footprints in your heart!!!

بسیار هستند کسانی که به زندگی تو وارد می شوند و از آن بیرون می روند اما فقط دوستان واقعی تو هستند که ردپایی در زندگی تو برجای می گذارند!!!

The most original authors are not so because they advance what is new, but because they put what they have to say as if it had never been said before

by: Johann Wolfgang von Goethe

نویسندگان واقعی زیاد نیستند، زیرا بسیاری از نویسندگان آثار گذشتگان را گسترش می دهند؛ اما نویسندگان واقعی آثار جدیدی که هرگز قبلا گفته نشده اند را پدید می آورند.

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  سوم اسفند 1386ساعت 6  توسط بهنام 

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.

 یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن

 

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrow

زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

 

 

Live in such a way that those who know you but
don't know God will come to know God because they know you

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

 

 

wait for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he's to HAVE YOU

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

 

 

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less

بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

 

                                                                                    

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 6  توسط بهنام 

Poverty may veil arrogance, and the pain of calamity may seek the mask of pretense.

باشد که فقر پرده از روی خودخواهی بردارد و درد نداری ماسک ریا را کنار بزند.

When I planted my pain in the field of patience it bore fruit of happiness.

وقتی دردم را در مزرعه صبوری کاشتم میوه شادمانی داد.

Art is a step in the known toward the unknown.

هنر گامی است در شناخته ها به سوی ناشناخته ها.

Education sows not seeds in you, but makes your seeds grow.

تعلیم و تربیت بذری در وجود تو نمی کارد، بلکه بذرهای وجود تو را می رویاند.

The millstone may break down but the river continues its course to the sea.

ممکن است سنگ آسیاب بشکند اما رود به سفر خویش به سوی دریا ادامه می دهد.

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 6  توسط بهنام 

دو جمله از یکی از بزرگان:       

Perhaps they can impose their ideas to you but they never can change your ideas.

شاید آنان بتوانند عقایدشان را بر تو تحمیل کنند اما هرگز نمی توانند عقاید تو را تغییر دهند.

I don't have special aptitude, just I know the way of concentration.

من توانایی خاصی ندارم، و فقط روش تمرکز کردن را بلدم.

(البته این دو جمله را یکی از هم کلاسی های کلاس زبان در کلاس ارائه کردند که فکر کردم بد نیست در وبلاگ باشند و البته از این هم کلاسی هم  بسیار متشکرم.)

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 6  توسط بهنام 

let's share the world: sky for you, stars for me, sea for you, waves for me, sun for you , light for me, every thing for you, you for me!!!

 

بيا دنيا رو تقسيم كنيم : ستاره ها مال من . آسمون مال تو .دریا مال تو.موج ها مال من. ماه مال من . خورشيد مال تو . اصلا همشون مال تو . ولي تو مال من

 

 

 

It is the caring that she lovingly gives,

 

The passion that she shows,

 

The beauty of a woman

 

With passing years-only grows

محبت و توجهي که عاشقانه ابراز ميکنه
هيجاني که در زمان ديدار از خودش بروز ميده
زيبايي يک زن هست
چيزي که با گذشت ساليان متمادي .. افزايش پيدا ميکنه

 

 

 

Live in such a way that those who know you but

don't know God will come to know God because they know you

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند،
اما خدا را نمی شناسندبه واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

 

 

 

To love someone means to see them as God intended them

 

دوست داشتن یک نفر، یعنی دیدن او به همان صورتی که خدا خواسته است


To love someone is to look into the face of God

دوست داشتن یک نفر یعنی نگاه کردن به چهره خداوند

 

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 8  توسط بهنام 

I discovered the secret of the sea in meditation upon the dewdrop.

من راز دریا را هنگام تامل بر روی شبنمی یافتم.

 

Where can I find a man governed by reason instead of habits and urges?

کجا می توانم انسانی را بیابم که تحت فرمان عقلش باشد و نه در انقیاد عادات وتمناهایش؟

 

As one's gift increase his friends decrease.

کسی که توانایی هایش افزایش می یابد، دوستانش کاهش می یابد.

 

If you are poor, shun association with him who measures the men with the yardstick of riches.

اگر فقیر هستی اجتناب کن از از کسی که آدم ها را با معیار ثروت می سنجد.

 

I prefer to be a dreamer among the humblest, with visions to be realized; than lord among those without dreams and desires.

ترجیح می دهم گنگ خواب دیده ای باشم در میان بی چیز ترین آدم ها با آرزوهایی برا دست یافتن.  دوست ندارم اربابی باشم در میان آنانی که نه رویایی در سر دارند و نه آرزویی در دل.

 

Of life two chief prizes, beauty and truth, I found the first in a loving heart and the second in a laborer's hand.

از دو موهبت بزرگ زندگی، زیبایی و حقیقت، اولی را در دلی پرمهر یافتم و دومی را رد دست کارگری.

 

People speak of plague with fear and tremor, yet of destroyers like Alexander and Napoleon speak with ecstatic reverence.

مردم با ترس و وحشت از طاعون حرف می زنند اما ویرانگری هم چون اسکند و ناپلئون را شورمندانه تقدیس می کنند.

 

I saw them eating and I knew who they were.

آنها را هنگام خوردن دیدم و دانستم کیستند.

 

No lower can a man descend than to interpret his dreams into gold and silver.

هیچ آدمی به پایین تر از آن سقوط نمی کند که رویاهایش را با طلا و نقره تعبیر کند.

 

How hard is the life of him who asks for love and receives passion!

چه سخت است زندگی کسی که عشق می طلبد و در عوض محبت دریافت می کند!

 

To be closer to God, be closer to people.

اگر می خواهی به خدا نزدیک تر شوی به مردم نزدیک تر شو.

 

Marriage is either death or life, there is no betwixt and between!

ازدواج یا مرگ است و یا زندگی، چیزی در میانه وجود ندارد.

 

It is slavery to live in the mind unless it has become part of the body.

در ذهن زندگی کردن بردگی است، مگر آنکه ذهن پاره ای از جسم شده باشد.

 

Some think I wink at them when I shut my eyes to avoid their sight!!!

بعضی ها گمان می کنند دارم به آنها چشمک می زنم، در حالی که چشمانم را می بندم تا رویشان را نبینم!!!

(برگرفته از کتاب «صدای بال برفی فرشتگان»)

 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 8  توسط بهنام 

 

Never ever do the up-cage to cage-up your holy cage in the Supreme Cage by the cage's through the cage as a cage like a cage-holder in the cage-field over the down-cage.

 

هرگز هیچگاه از قفس به منظور به زندان افکندن خویش در زندانی از زندان ها استفاده نکنیدچرا که زندانبان خود به نوعی در زندان خویش در جایی دیگر محبوس است

توضیح:این متن به زبان انگلیسی قدیمی است و به همین دلیل کلمات آن معانی منسوخ و غیرمنسوخ خود را در کنار هم دارند. 

 

 

جهت ورود به سایت جدید «دهکده زبان» بر روی نام «دهکده زبان» در زیر کلیک کنید.

 

«دهکده زبان»

+ نوشته شده در  بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 8  توسط بهنام